KROK

Pastoračný fond Žilinskej diecézy

CESTA OBNOVY ŽIVOTA A VZŤAHOV

CHARITA

Charita je založená na kresťanských hodnotách, ktorá poskytuje pomoc a podporu tým najpotrebnejším. Jej charakteristickými znakmi sú altruizmus, láska k blížnemu, solidarita a ochota pomáhať bez ohľadu na vierovyznanie a etnikum.

 

ŠKOLSTVO

Víziou cirkevného školstva je výchova a vzdelávanie integrálnych osobností, aby bolo v súlade ich akademické i náboženské poznanie, myslenie i konanie – a tak sa stávali tvorcami a svedkami evanjeliového posolstva v súčasnom svete.

Jeho poslaním je rozvíjať a inšpirovať myslenie mladých duchovne a akademicky v službe druhým.

 

FARNOSŤ

Farnosť je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zhromažďujú okolo katolíckeho kostola. Je vedená kňazom a ponúka liturgické obrady, sviatosti, katechézu a duchovné sprevádzanie. Farnosť je miestom modlitby, vzájomnej podpory a aktívneho zapojenia do služby Bohu a blížnemu.

 

 

 

DARY DONÁTOROV ZA ROK 2024

Aktualizované: 23. 07. 2024

Donátorov

Dary donátorov

Duchovné cvičenia

Pripojte sa k nám na kurz spojený s duchovnými cvičeniami formou Lectio divina, ktoré sa budú konať od 12.9.2024 do 15.9.2024 v Čičmanoch. 

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom spojení s Bohom a chcú objaviť krásu modlitby Božím Slovom.

Jednotlivé písmená skrývajú v sebe dynamiku výzvy ku kreatívnemu, radostnému, odvážnemu budovaniu krásy evanjeliového života i jeho misijného ohlasovania.

KREATIVITA

RADOSŤ

ODVAHA

KRÁSA

Poslanie

Poslaním fondu KROK je vytvoriť Veľkú rodinu malých darcov, ktorým záleží na budúcnosti Žilinskej Diecézy. Darcovia chcú podporiť nové možnosti pastoračných aktivít na diecéznej, dekanátnej ale najmä na farskej úrovni.

Uvedomujú si zodpovednosť za budúcnosť a spoločné kráčanie v Cirkvi v synodálnom duchu. Zároveň má fond slúžiť v (neistej) budúcnosti ako jedna z foriem získavania existenčne potrebných finančných prostriedkov Žilinskej diecézy.

Jej členovia sa za svoju duchovnú rodinu modlia a aktívne sa zapájajú do života Cirkvi, ako na farskej tak i na dekanátnej a celodiecéznej úrovni.

Donátorov

Podporených projektov

V celkovej podporenej sume

Poslanie fondu

Predevanjelizačná a evanjelizačná

školy, zdravotné, sociálne, výchovné zariadenia, ústavy, centrá pre deti a rodiny, kreatívne formy evanjelizácie, a pod.

Katechizačná a formačná

formačné pobyty a kurzy mládeže a dospelých, prednášky, duchovné obnovy pre slúžiacich, príprava snúbencov, sprevádzanie manželov, semináre, internetové projekty, tematické publikácie, vzdelávacie pobyty, formácia kňazov a bohoslovcov, a pod.

Vytváranie a rozvoj menších kresťanských spoločenstiev

ako súčasti farského či diecézneho spoločenstva veriacich, stretnutia detí, mládeže, manželov alebo rodín – jednorazové alebo pobytové, športové a kultúrne podujatia, koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, spoločná turistika, a pod.

Vytváranie a rozvoj rôznych foriem služby

programy formácie pre jednotlivé služby, príprava programov pre núdznych, formácia mladých, príprava na život v manželstve a sprevádzanie manželov, príprava materiálov pre evanjelizáciu, farskú či školskú katechézu, a pod.

Podpora živého liturgického slávenia

spevácke zbory, práca s miništrantami, kurzy pre lektorov, akolytov, organistov, kostolníkov, stálych diakonov, a pod.

Práca s verejnosťou

aktivity určené širokej verejnosti k pravdivému poznaniu Katolíckej cirkvi a jej učenia, k získavaniu dôvery, dobrého mena, a pod.

KROK – Pastoračný fond Žilinskej Diecézy

bol zriadený Rímskokatolíckou cirkvou, Žilinskou diecézou so sídlom v Žiline,

zastúpenou Tomášom Galisom, žilinským biskupom

1. augusta 2019 ako účelové zariadenie cirkvi pre podporu pastoračných aktivít v Žilinskej diecéze.

Milí priatelia

V rodinách s radosťou očakávame i sledujeme prvé kroky malých ratolestí. Prvé vykročenie synčeka či dcérky prináša nádej na ich ďalší rozvoj a rozbeh. Keď je dieťa staršie, často už ani nevládzeme za ním behať a zdá sa, že jeho energia je bezhraničná.

I ja s nádejou sledujem prvé krôčiky Pastoračného fondu Žilinskej diecézy KROK. Jeho symbolický názov nevystihuje iba skutočnosť prvých podujatí, ktoré realizuje v oblasti pastorácie na farskej a diecéznej úrovni. Tento názov v sebe nesie aj odhodlanie zrelého muža či ženy, ktorí pevným krokom vyrazili na cestu života v spojení s Bohom, svojím Nebeským Otcom, v jednote s Jeho Synom v Duchu Svätom. Je to cesta dobrodružná, namáhavá ale aj radostná a to najmä vtedy, keď po nej kráčame spoločne s tými, s ktorými každodenne zdieľame všetky rodinné, spoločenské i osobné životné situácie.

V tomto roku sme boli vyzvaní sv. otcom, pápežom Františkom k synodálnej ceste pri ohlasovaní Evanjelia. V tomto kontexte sa rozvíja i činnosť nášho pastoračného fondu KROK. Jednotlivé písmena skrývajú v sebe dynamiku výzvy ku kreatívnemu, radostnému, odvážnemu budovaniu krásy evanje­liového života i jeho misijného ohlasovania. Ako sa to nášmu pastoračnému fondu a nám spoločne podarilo, sa dozviete na nasledujúcich stránkach.

Prajem celému veľkému diecéznemu spoločenstvu, aby sa tento úspešný rozbeh fondu rozvinul do vytrvalého, družného synodálneho kráčania napriek všetkým prekážkam tejto doby, ktoré nás zvádzajú k izolovanosti a uzavretosti a povzbudil nás vo vynaliezavosti aj k obetavým vyjadreniam vzájomnej lásky a podpory pri putovaní do cieľa.


V modlitbácha na vás pamätá a žehná vám

+ Mons. Tomáš GALIS, v.r.

žilinský biskup